Tùng La Hán Nhật Bản

Chiến thắng Đấu Giá:252,000,000

Số người đang đấu giá: 1 người, xem ở đây

Giá khởi điểm: 210,000,000

Giá chấp thuận bán từ: 250,000,000

Hiện trạng: Cây phát triển tốt

Bước giá sau mỗi lần đấu: 3,000,000

Số lượt quan tâm: 336